Toldiház

NEBULÓ PROGRAM (7 – 14 év)

Nemzeti Alaptantervünk kompetencia alapú, azaz olyan feladatok, tevékenységek, képességek, és készségek kapnak szerepet, amelyek feltételezve egy elsajátított tudást érdemjegyekké válnak.

Az általános iskolások kognitív és verbális képességeinek állapotfelmérése során objektív képet kapunk a gyermek:

– szomatikus fejlettségről

– fizikai terhelhetőségről

– motoros képességeiről, azok rendezettségéről

– testsémájának és lateralitásának kialakultságáról

– szem-kéz koordinációjának állapotáról

– általános ismeretekről, intellektuális nyitottságáról, tanulékonyságáról

– általános megértéséről, szociális tájékozódásáról

– beszédállapotáról, verbális képességeiről

– számolási gondolkodásáról

– rövid – és hosszútávú akusztikus, vizuális és verbális emlékezetéről

– logikai és gondolkodási képességeiről

– figyelméről, feladattudatáról, motivációs állapotáról

– szociális érettségéről

Állapotfelmérő teljesítménytesztjük alapján teljesítmény – profil készítünk, kiszűrjük az életkorhoz, illetve az önteljesítményhez viszonyítva gyengébben szerveződő képességeket, valamint meghatározzuk azokat az erősségeket, amelyekre építve hatékony tanulási folyamat veheti kezdetét.

Kiemeljük a tanulási nehézséggel, a tanulás zavarával érintett területeket és egyéni fejlesztési tervet, kezelési tervet készítünk otthon is jól végezhető és könnyen kivitelezhető játékos tevékenységek beillesztésével.

Tehetséggondozásra teszünk javaslatot.

Alapkompetenciák, mint anyanyelvi kommunikáció, szövegértés; matematikai kompetencia, illetve a hatékony és önálló tanulás terén pedagógiai / gyógypedagógiai vizsgálatokat végzünk.

A gyakorlatokat bemutatjuk, szülőnek és gyermeknek egyaránt automatizáljuk, az egyéni vagy kiscsoportos munkaforma előnyét kihasználjuk.

Folyamatos elérhetőségét biztosítjuk szakembereinknek, megerősítve a problémák azonnali feltárásának és megoldásának jelentőségét.

Kontrolláló és kiegészítő vizsgálatokkal erősítjük a fejlesztési folyamat hatékonyságát.

A NEBULÓ PROGRAMOT ajánljuk, ha a gyermek:

– anamnézise terhelő adatot tartalmaz (szülési/születési rendellenességek, egészségügyi problémák, öröklött betegségek/nehézségek, beszéd és/vagy mozgásfejlettsége megkésett)

– társaihoz viszonyítva alulteljesít

– önmagához mérten alulteljesít

– olvasási, írási-helyesírási, számolási nehézségei vannak

– pedagógusa, szaktanára eltérést jelez

– fejlődése egyenetlen

– önbizalma csekély, motivációja alacsony

– tehetséges, egy vagy több területen kiugró teljesítményt produkál

– kiváló szociális képességekkel rendelkezik

– tanulási nehézségének megelőzése fontos

– ha szülei tanácsot várnak a nevelés bármely területén